Bij Blauw Wit Ruurlo voeren wij een beleid omtrent ongewenste omgangsvormen
zoals discriminatie,pesten,bedreiging,mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag ,omdat deze zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Ook vinden wij het heel belangrijk dat iedereen binnen de vereniging weet hoe te handelen mocht er zich een incident voor doen.
Op de site van het NOC*NSF is hier meer informatie over te vinden (http:/www.nocnsf.nl )

Gedragsregels voor alle begeleiders in de sport

NOC*NSF en sportbonden hebben gedragsregels vastgesteld gericht op trainers,coaches en begeleiders om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en deze regels maken ook deel uit van het Tuchtregelement van elke NOC*NSF aangesloten sportbond.
Als een begeleider deze regels overtreedt dan kan deze ook via het Tuchtrecht van de bond gesanctioneerd worden.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

Bij Blauw Wit Ruurlo wordt er van haar vrijwilligers die met minderjarigen werken een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) gevraagd.Deze zal aangevraagd worden door de vereniging en de gedragsregels zullen door de vrijwilliger zelf ondertekend moeten worden.

Vertrouwenscontactpersoon van Blauw Wit Ruurlo

Binnen Blauw Wit is er een vertrouwenscontactpersoon in de persoon van Vitaly Wolters ( [email protected] 0627882298 ).
Zij is het aanspreekpunt voor leden,ouders van leden,vrijwilligers,bestuur etc
De vertrouwenscontactpersoon kan helpen en adviseren en een bijdrage leveren aan het nemen van preventieve maatregelen.

Wanneer er een ernstig tot zeer ernstige melding is van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via de vertrouwenscontactpersoon in contact te komen met de vertrouwenspersoon van het NOC*NSF.
Zij hebben een Vertrouwenspunt Sport waarmee contact opgenomen kan worden bij ernstige gevallen of wanneer er persoonlijke begeleiding is gewenst.